polskienglish
 • beton architektoniczny<br>p造ty flexi
 • beton architektoniczny<br>p造ty betonowe
 • beton architektoniczny<br>豉zienka
 • beton architektoniczny<br>ogrodzenie betonowe
 • beton architektoniczny<br>donice betonowe
 • beton architektoniczny<br>siedzisko 豉wka betonowa

Regulamin

Sklep internetowy dzia豉j帷y pod adresem http://www.contractors.pl prowadzony jest przez firm Contractors Borowy Wojciech z siedzib w Bia販e, Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala騅ki  NIP 552-143-96-81, REGON 121126279 wpisan do  CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej).

dane Sklepu do korespondencji:
Contractors Wojciech Borowy
Bia趾a 202
34-220 Maków Podhala雟ki
telefon kontaktowy: 696 880 613 lub 608 790 696 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 9.00 do 15.00
e-mail: biuro@contractors.pl        

SΜWNICZEK
Sklep - prowadzony przez firm Contrctors Borowy Wojciech, sklep internetowy dzia豉j帷y pod adresem: http://www.contractors.pl sprzedaj帷y towary za po鈔ednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku, z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie i przeka瞠 je przewo幡ikowi realizuj帷emu wybran przez Klienta form dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej dokonuj帷a zakupów w Sklepie, posiadaj帷a konto klienta;
Przelew tradycyjny - p豉tno嗆 wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - p豉tno嗆 wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za po鈔ednictwem systemów p豉tno軼i on-line.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIE

 1. Sklep prowadzi sprzeda towarów za po鈔ednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie. Wszystkie produkty oferowane w sklepie s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta造 legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Klientem Sklepu mo瞠 by osob fizyczn posiadaj帷a pe軟 lub ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadaj帷 osobowo軼i prawnej.]
 3. Zamówienia od Klientów przyjmowane s przez stron internetow http://www.contractors.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob.
 4. Do dokonania zakupów w Sklepie niezb璠ne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby z這篡 zamówienie nale篡 uruchomi stron internetow: http://www.contractors.pl wype軟i formularz, w tym poda adres email i zaakceptowa regulamin.
 5. Klient, przesy豉j帷 do Sklepu zamówienie, sk豉da ofert zawarcia umowy sprzeda篡 zamawianych towarów ze Sklepem. Wys豉ne przez Sklep potwierdzenie przyj璚ia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi o鈍iadczenie o przyj璚iu oferty, o której mowa powy瞠j. Sklep ma prawo zwróci si do Klienta z pro軸 o potwierdzenie zamówienia.
 6. W celu z這瞠nia zamówienia Klient zobowi您any jest dokona:
  a) wyboru zamawianych towarów,
  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych, na jakie ma by wystawiona faktura (mog to by ró積e dane),
  c) wyboru sposobu p豉tno軼i.
 7. Za z這穎ne zamówienie uwa瘸 si zamówienie potwierdzone przez Sklep drog elektroniczn i op豉cone przez Klienta.
 8. W przypadku niedost瘼no軼i towarów obj皻ych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku mo磧iwo軼i realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpó幡iej w terminie 30 (trzydziestu) dni licz帷 od daty zawarcia umowy i zwróci wp豉cone pieni康ze. Powiadomienie zostanie wys豉ne na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku niedost瘼no軼i cz窷ci towarów obj皻ych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemo磧iwiaj帷ych realizacj zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzj o sposobie jego realizacji. Klient ma nast瘼uj帷e mo磧iwo軼i:
  a) cz窷ciow realizacj - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje zrealizowanie zamówienia dotycz帷ego wy陰cznie dost瘼nych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowi您ku realizacji zamówienia na towary niedost瘼ne,
  b) anulowanie ca這軼i zamówienia - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje zwolnienie Sklepu z obowi您ku realizacji zamówienia.
 10. Je郵i Klient dokona zap豉ty za towar - Sklep zwróci nale積o嗆 maksymalnie w ci庵u 7 dni roboczych.
 11. Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie nast瘼uje wed逝g kolejno軼i wp造wania potwierdzonych zamówie, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡 w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient mo瞠 dokona zmian w zamówieniu lub je anulowa do momentu gdy towar nie zosta jeszcze wyprodukowany, dostoswany do indywidualnych wymaga Klienta lub przygotowany do wysy趾i. Wprowadzanie zmian mo磧iwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub za po鈔ednictwem e-maila na adres Sklepu.
 2. Modyfikacje dotycz帷e: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawieraj帷e polecenia zwrotu nale積o軼i b璠 przyjmowane poprzez e-mail.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane s w z這tych polskich,
  b) zawieraj podatek VAT,
  c) nie zawieraj informacji dotycz帷ych kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy ka盥ym towarze jest wi捫帷a w chwili z這瞠nia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzeda篡 i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powy窺ze nie ma wp造wu na ceny towarów w zamówieniach z這穎nych przed dat wej軼ia w 篡cie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda篡.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegaj 陰czeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa si w okre郵ony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawieraj帷a informacje o kosztach dostawy dost瘼na jest w zak豉dce TRANSPORT.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. P造ty i donice z betonu architektonicznego produkowane s pod zamówienie. Czas realizacji zamówienia zale篡 gównie od ilo軼i realizowanych zlece. Standardowo czas realizacji wynosi do ok. 14 dni roboczych od momentu zaksi璕owania wp豉ty. O ewentualnym przed逝瞠niu terminu zostan Pa雟two poinformowani telefonicznie lub wiadomo軼i e-mail.
 2. Sprawdzenie stanu przesy趾i i okre郵enie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecno軼i kuriera lub pracownika poczty, w tym sporz康zenie protoko逝 szkody, u豉twi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

FORMA PxTNO列I / ROZPOCZ犴IE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient mo瞠 wybra nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i za zamówione towary z dostaw na terytorium Polski:
  a) p豉tno嗆 przy odbiorze dla niektórych, okre郵onych towarów (towary nisko gabarytowe).
  b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta p豉tnicza w jednym z systemów p豉tno軼i elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna si po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora p豉tno軼i, w przypadku przelewu bankowego - po wp造ni璚iu wp豉ty na konto Sklepu.
 2. Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za po鈔ednictwem Dotpay.pl.

REKLAMCJE

 1. Je瞠li otrzymany towar jest wadliwy, Klient mo瞠 skorzysta, wed逝g swojego wyboru, z uprawnie przys逝guj帷ych mu z tytu逝 niezgodno軼i towaru z umow.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodno軼i towaru z umow Klientowi przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przys逝guje w ci庵u 2 (dwóch) lat od daty dor璚zenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodno軼i w ci庵u 2 (dwóch) miesi璚y od jej wykrycia.
  W takim przypadku Klient powinien odes豉 towar na adres firmy:
  Contractors Borowy Wojciech
  Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki
  Do odsy豉nego towaru nale篡 do陰czy kopi dowodu zakupu z opisem reklamacji.
 3. Sklep, niezw這cznie jednak najpó幡iej w ci庵u 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesy趾i z reklamowanym towarem, ustosunkuje si do z這穎nej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post瘼owaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe軟owarto軼iowy. Koszty zwi您ane z odes豉niem towaru reklamowanego Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

PRAWO ODST·IENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustaw z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny" Klient b璠帷y osob fizyczn, dokonuj帷y zakupu w celu niezwi您anym z dzia豉lno軼i zawodow lub gospodarcz, mo瞠 odst徙i od umowy bez podania przyczyny w ci庵u 14 dni od daty odebrania przesy趾i. Klient powinien z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy oraz dokona zwrotu towaru do Sklepu. Klient mo瞠 skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, który mo瞠 wydrukowa i wype軟i. Jednak nie jest to obowi您kowe. Klient mo瞠 równie wype軟i formularz i przes豉 formularz drog e-mail. Je瞠li Klient skorzysta z tej mo磧iwo軼i, Klientowi zostanie niezw這cznie przes豉ne potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy poczt elektroniczn. Klient mo瞠 tak瞠 przes豉 jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn.
 2. Je郵i Klient odst瘼uje od umowy, Sklep ma obowi您ek zwróci kupuj帷emu wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, tj. cen towaru oraz koszty wysy趾i do klienta. (Zgodnie z obowi您uj帷 interpretacj Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Sprzedaj帷y zobowi您any jest zwróci ca這嗆 kosztów poniesionych przez kupuj帷ego w zwi您ku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysy趾i do Klienta. Koszty przesy趾i zwrotnej ponosi kupuj帷y)).
 3. Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby Klient wys豉 informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Klientowi prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.
 4. Zwracany towar nale篡 odes豉 niezw這cznie od odst徙ienia od umowy wraz z o鈍iadczeniem o zwrocie na adres:
  Contractors Borowy Wojciech
  Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki
  Sklep dokonuje zwrotu nale積o軼i za zwrócony towar w ci庵u 7 (siedmiu) dni roboczych.

ZWROT NALE烤O列I KLIENTÓW

 1. W przypadku zaistnienia okoliczno軼i zobowi您uj帷ych Sklep do zwrotu nale積o軼i wp豉conych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten nast瘼uje w ci庵u 14 dni.
 2. Je瞠li Klient dokona p豉tno軼i kart p豉tnicz lub przelewem elektronicznym zwrot nale積o軼i nast瘼uje na kart kredytow lub rachunek bankowy, z którego nast徙i豉 p豉tno嗆.
 3. W przypadku powstania nadp豉t na koncie Klienta Sklep dokonuje zwrotu na konto wskazane przez Klienta lub nadp豉ta mo瞠 by wykorzystana na zakupy w Sklepie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych korzystaj帷ych z us逝g przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest Contractors Wojciech Borowy z siedzib w Bia販e nr 202, 34-220 Maków Podhala雟ki
 2. W celu zapewnienia bezpiecze雟twa przetwarzanych danych, zosta wyznaczony Koordynator ochrony danych, z którym kontaktowa mo積a si pod adresem e-mail: koordynator@contractors.pl lub pisemnie: Koordynator Contractors Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki.
 3. Sk豉daj帷 zamówienie w Sklepie, Klient wyra瘸 zgod na umieszczenie Swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemo磧iwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialno嗆 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe b璠 przetwarzane i wykorzystywane tylko i wy陰cznie w celach zwi您anych z realizacj przedmiotu umowy i zwi您ku z obowi您uj帷ymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.
 5. W przypadku wyra瞠nia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe b璠 przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i us逝gach dost瘼nych w Sklepie.
 6. Dane osobowe b璠 przechowywane przez ca造 okres realizacji przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez ca造 czas wynikaj帷y z przepisów prawa.
 7. Do danych mog mie dost瘼 inne podmioty przetwarzaj帷e, jak np. firmy przewozowe, ksi璕owe, prawnicze, ubezpieczeniowe, z którymi wspó逍racuje Sklep w celu realizacji przedmiotu umowy lub w zwi您ku z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.
 8. Klienci Sklepu maj prawo dost瘼u do tre軼i Swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofni璚ia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyra穎nej przed jej cofni璚iem.
  O鈍iadczenie o cofni璚iu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego z這瞠nia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: koordynator@contractors.pl
 9. Do dnia 24 maja 2018 roku dane osobowe s chronione zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pó幡. zm.) w sposób uniemo磧iwiaj帷y dost瘼u do nich osobom trzecim.
  Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe s chronione zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r.
 10. Klientom, w ka盥ej chwili przys逝guje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Dane osobowe nie b璠 profilowane.

POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. Umowa sprzeda篡 zawierana jest mi璠zy Klientem a Contrctors Borowy Wojciech.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, 瞠 towary s dost瘼ne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Ewentualne spory pomi璠zy Klientem a Sklepem, zostan poddane rozstrzygni璚iu s康u w豉軼iwego zgodnie z Kodeksem post瘼owania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pó幡. zm.)
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególno軼i Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z pó幡. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z pó幡. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowi您uje od dnia 22 maja 2018 roku.

DONICE BETONOWE, PΧTY BETONOWE

Jako producent p造t betonowych oraz donic betonowych naszymi gównymi produktami s:

P造ty betonowe

Donice betonowe

Nasze produkty mo積a zamówi wysy豉j帷 emaila biuro@contractors.pl lub w naszym sklepie internetowym:

donice betonowe, doniczki betonowe, p造ty betonowe.

produkcja p造t oraz donic z betonu  / p造ty betonowe, donice betonowe

ECHO INVESTMEN ORLEN mercure pepsi skanska stacon strabag xsolve indigo silverton rutkowski

 
CONTRACTORS Borowy Wojciech
Bialka 202, 34-220 Mak闚 Podhalanski
NIP: 552-143-96-81, REGON 121126279


SKLEP ONLINE

p造ty betonowe, donice betonowe, producent p造t betonowych, producent donic betonowych