polskienglish
 • beton architektoniczny<br>wielkoformatowe p造ty ogrodowe
 • beton architektoniczny<br>p造ty flexi
 • beton architektoniczny<br>p造ty betonowe
 • beton architektoniczny<br>豉zienka
 • beton architektoniczny<br>ogrodzenie betonowe
 • beton architektoniczny<br>donice betonowe
 • beton architektoniczny<br>siedzisko 豉wka betonowa

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin okre郵a zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym dzia豉j帷ym pod adresem www: http://www.contractors.pl prowadzonym przez Contractors Borowy Wojciech z siedzib w Bia販e, Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki.

I. DEFINICJE

U篡te w Regulaminie poj璚ia oznaczaj:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,

 2. SprzedawcaContractors Borowy Wojciech z siedzib w Bia販e, Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki, NIP 552-143-96-81, REGON 121126279, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej RP, telefon kontaktowy: 696-880-613 lub 608-790-696 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 9.00 do 15.00, adres poczty elektronicznej: biuro@contractors.pl.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, której powszechnie obowi您uj帷e przepisy przyznaj zdolno嗆 prawn,

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonuj帷 ze Sprzedawc czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow zgodnie z tre軼i art. 22(1) Kodeksu cywilnego,

 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),

 6. Sklep internetowy (zwany równie Sklepem) – oznacza serwis internetowy dost瘼ny pod adresem: http://www.contractors.pl.

 7. Towar –znajduj帷e si w ofercie Sklepu produkowane, w tym na indywidualne zamówienie Klienta wyroby z betonu architektonicznego, a w szczególno軼i: p造ty wykonane z betonu architektonicznego, donice wykonane z betonu architektonicznego. Towary s nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta造 legalnie wprowadzone na rynek polski,

 8. Zamówienie - o鈍iadczenie woli Klienta, sk豉dane za pomoc formularza Zamówienia i zmierzaj帷e bezpo鈔ednio do zawarcia Umowy Sprzeda篡,

 9. Cena – oznacza cen brutto Towaru, wyra穎n w z這tych polskich, nie uwzgl璠niaj帷 Kosztów dostarczenia Towaru,

 10. Umowa Sprzeda篡 – umowa sprzeda篡 Towaru zawarta pomi璠zy Sprzedawc a Klientem, w wyniku z這瞠nia Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawc przy u篡ciu 鈔odków komunikacji elektronicznej oraz dokonania zap豉ty ceny sprzeda篡 Towaru przez Klienta,

 11. Koszty dostarczenia Towaru - op豉ty za dostaw Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta, niezale積e od Sprzedawcy,

 12. Dzie roboczy – jeden dzie od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 90 ),

 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 287 ze zm.),

 14. Ustawa o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm. ).

Warunkiem rozpocz璚ia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie si z niniejszym Regulaminem i jego pe軟 akceptacj.
Uznaje si, 瞠 przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez prowadz帷ego Sklep informacji Konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te s zawarte w poni窺zych punktach Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzeda Towarów za po鈔ednictwem Sklepu internetowego.

 2. Informacj o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nie stanowi oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeku cywilnego.

 3. Zawarcie Umowy Sprzeda篡 pomi璠zy Sprzedawc a Klientem nast瘼uje po uprzednim z這瞠niu przez klienta Zamówienia za po鈔ednictwem Sklepu internetowego.

 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien posiada:
  a) komputer lub inne urz康zenie multimedialne z dost瘼em do sieci Internet,
  b) dost瘼 do poczty elektronicznej,
  c) aktywne konto poczty elektronicznej,
  d) system operacyjny umo磧iwiaj帷y uruchomienie przegl康arki internetowej,
  e) przegl康ark internetow, przy czym dla prawid這wego funkcjonowania Sklepu Internetowego przegl康arka powinna akceptowa pliki typu cookie.

 5. Przy odbiorze przesy趾i zawieraj帷ej zamówiony Towar, Klient powinien zwróci uwag na stan otrzymanej przesy趾i. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawarto軼i przesy趾i, niekompletno軼i Towaru, niezgodno軼i Towaru z Zamówieniem, Klient jest zobowi您any do niezw這cznego zg這szenia ujawnionych nieprawid這wo軼i przewo幡ikowi oraz powiadomienia o tym Sprzedawc.

III. ZΜ浩NIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Z這瞠nie Zamówienia wymaga zapoznania si i zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatno軼i.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym mo積a sk豉da 24 godziny na dob we wszystkie dni roku kalendarzowego.

 3. W celu z這瞠nia Zamówienia nale篡 uruchomi stron internetow: http://www.contractors.pl wype軟i formularz Zamówienia, w tym dane wskazane w formularzu, a w szczególno軼i dokona:
  a) szczegó這wego wskazania zamawianych Towarów;
  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych, na jakie ma by wystawiona faktura (mog to by ró積e dane);
  c) wyboru sposobu p豉tno軼i.

 4. W trakcie sk豉dania Zamówienia elementem procedury jest równie podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oraz wyra瞠nie przez Klienta zgody - poprzez z這瞠nie Zamówienia - na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas sk豉dania zamówienia w celu jego realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 konieczne w celu z這瞠nia zamówienia.

 5. Brak zachowania nale篡tej staranno軼i podczas sk豉dania Zamówienia mo瞠 spowodowa konieczno嗆 poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym w szczególno軼i: kosztów b喚dnie dokonanej wysy趾i, kosztów ponownej przesy趾i, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zosta造 poniesione przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.

 6. Z這瞠nie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy Sprzeda篡. Ustala si, 瞠 Klient, przesy豉j帷 do Sklepu Zamówienie, sk豉da ofert zawarcia umowy sprzeda篡 zamawianych Towarów.

 7. Wys豉ne przez Sklep potwierdzenie przyj璚ia Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowi o鈍iadczenie o przyj璚iu oferty, o której mowa powy瞠j. Sklep ma prawo zwróci si do Klienta z pro軸 o potwierdzenie Zamówienia, w tym potwierdzenia rodzaju Towaru, ilo軼i, ceny, kosztów dostawy.

 8. Za z這穎ne Zamówienie uwa瘸 si Zamówienie potwierdzone Klientowi przez Sklep drog elektroniczn.

 9. Za zawarcie umowy sprzeda篡 uwa瘸 si potwierdzenie Zamówienia przez Sklep zgodnie z pkt 7 powy瞠j oraz dokonanie przez Klienta zap豉ty ceny sprzeda篡 Towaru okre郵onej przez Sklep z uwagi na specyfik Zamówienia.

 10. Realizacja Umowy Sprzeda篡 rozpoczyna si po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora p豉tno軼i, w przypadku przelewu bankowego - po wp造ni璚iu wp豉ty na konto Sklepu.

 11. W przypadku braku mo磧iwo軼i realizacji Umowy Sprzeda篡 w szczególno軼i z uwagi na nieprzewidziany brak mo磧iwo軼i wyprodukowania Towaru z uwagi na specyfik Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpó幡iej w terminie 30 (trzydziestu) dni licz帷 od daty zawarcia umowy i zwróci wp豉cone pieni康ze. Powiadomienie zostanie wys豉ne na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 12. W przypadku braku mo磧iwo軼i produkcyjnej lub niedost瘼no軼i cz窷ci Towarów obj皻ych Zamówieniem (w tym: z powodu niedost瘼no軼i komponentów u dostawców Sklepu wzgl璠nie z innych przyczyn uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu), Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzj o sposobie jego realizacji. Klient ma nast瘼uj帷e mo磧iwo軼i:
  a) cz窷ciow realizacj Zamówienia - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje cz窷ciowe anulowanie Zamówienia i zrealizowanie Zamówienia dotycz帷ego wy陰cznie dost瘼nych Towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowi您ku realizacji zamówienia na Towary niedost瘼ne,
  b) anulowanie ca這軼i Zamówienia - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje zwolnienie Sklepu z obowi您ku realizacji zamówienia w ca這軼i.

 13. Je郵i Klient dokona zap豉ty za Towar:
  a) w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit a) powy瞠j Sklep zwróci Klientowi zap豉con nale積o嗆 w cz窷ci, w której Klient zrezygnowa z Zamówienia,
  b) w przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit b) powy瞠j Sklep zwróci nale積o嗆 w ca這軼i, maksymalnie w ci庵u 7 dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia w ca這軼i lub w cz窷ci przez Klienta.

 14. Klient mo瞠 równie dokona zmian w Zamówieniu lub je anulowa do momentu gdy Towar nie zosta jeszcze wyprodukowany, wzgl璠nie dostosowany do indywidualnych wymaga Klienta lub przygotowany do wysy趾i. Wprowadzanie zmian mo磧iwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu.

 15. Modyfikacje dotycz帷e Zamówienia oraz adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawieraj帷e polecenia zwrotu nale積o軼i b璠 przyjmowane wy陰cznie za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wys豉ny na adres Sklepu: biuro@contractors.pl.

 16. Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 Towarów, które mog zosta wprowadzone przez Sklep zgodnie z odr瑿nymi regulaminami przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówie tego rodzaju sprzeda篡 nast瘼uje wed逝g kolejno軼i wp造wania potwierdzonych Zamówie, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡 w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 17. Promocje w Sklepie nie podlegaj 陰czeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. SPOSOBY I TERMINY PxTNO列I ZA TOWAR ORAZ KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU

 1. Sprzedawca udost瘼nia Klientowi nast瘼uj帷e sposoby p豉tno軼i :
  a) p豉tno嗆 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym przez Bank Pekao S.A. o numerze: 37 1240 4878 1111 0010 4041 6772
  b) p豉tno嗆 kart p豉tnicz, w jednym z systemów p豉tno軼i elektronicznych akceptowanych przez Sklep
  c) p豉tno嗆 przy odbiorze dla niektórych, okre郵onych Towarów (tzw. towarów nisko gabarytowych).

 2. Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za po鈔ednictwem Dotpay.pl.

 3. W przypadkach wskazanych w pkt 1 lit a) lub lit b) powy瞠j - Klient zobowi您any jest do dokonania p豉tno軼i w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przyj璚ia Zamówienia przez Sklep. Realizacja Zamówienia rozpoczyna si po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora p豉tno軼i, w przypadku przelewu bankowego - po wp造ni璚iu wp豉ty na konto Sklepu.

 4. Dostawa Towaru odbywa si wy陰cznie na terenie Polski, w sposób okre郵ony w Zamówieniu.

 5. Dostawa Towaru odbywa si na koszt Klienta.

 6. Aktualne informacje o kosztach dostawy Towarów dost瘼na s na stronie Sklepu w zak豉dce TRANSPORT .

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia realizowane s od poniedzia趾u do pi徠ku, z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Czas realizacji Zamówienia zale篡 gównie od specyfiki Zamówienia z這穎nego przez Klienta oraz ilo軼i realizowanych zamówie przez Sklep.

 3. Standardowo czas realizacji na donice i p造ty betonowe 軼ienne wynosi do ok. 14 dni roboczych od momentu zaksi璕owania wp豉ty ceny sprzeda篡 Towaru. Czas realizacji na ogrodowe p造ty betonowe ustalany jest indywidualnie z ka盥ym Klientem.

 4. O ewentualnym przed逝瞠niu terminu Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomo軼i za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres.

VI.  PRAWO ODST·IENIA OD UMOWY (DOTYCZY WYㄐCZNIE KONSUMENTÓW)

 1. Konsument, który zawar Umow Sprzeda篡 na odleg這嗆 lub poza lokalem przedsi瑿iorstwa, mo瞠 w terminie 14 (czternastu) dni odst徙i od Umowy bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odst徙ienia od Umowy rozpoczyna si:
  1) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, b璠帷 zobowi您any do przeniesienia jego w豉sno軼i - od obj璚ia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewo幡ik, a w przypadku Umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które s dostarczane osobno, partiami lub w cz窷ciach - od obj璚ia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz窷ci,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj璚ia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozosta造ch Umów - od dnia zawarcia Umowy.

 3. Konsumentowi nie przys逝guje uprawnienie do odst徙ienia od umowy sprzeda篡 w przypadku gdy:
  a) przedmiotem umowy jest Zamówienia, które zosta這 zindywidualizowane wed逝g potrzeb Konsumenta,
  b) Sprzedawca rozpocz掖 realizacj Zamówienia,
  c) dotyczy okoliczno軼i wskazanych w pkt 11 poni瞠j.

 4. Konsument mo瞠 odst徙i od Umowy Sprzeda篡, sk豉daj帷 Sprzedaj帷emu o鈍iadczenie o odst徙ieniu od Umowy.

 5. O鈍iadczenie mo積a z這篡 na formularzu, którego wzór stanowi Za陰cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. O鈍iadczenie mo瞠 zosta wys豉ne pisemnie na adres: biuro@contractors.pl. Do zachowania terminu do odst徙ienia od Umowy, wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem.

 6. Sprzedawca niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia Konsumenta o odst徙ieniu od Umowy Sprzeda篡 oraz otrzymaniu przez Sprzedawc zwróconego przez Klienta Towaru, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Konsument, chyba 瞠 konsument wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.

 8. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi na podany przez Niego adres skrzynki elektronicznej zwrot zamówionego Towaru i przesy豉 informacj o zwrocie p豉tno軼i, która nast徙i w terminie wskazanym w pkt 6 powy瞠j.

 9. Je瞠li Sprzedawca nie zaproponowa, 瞠 sam odbierze Towar od Konsumenta, mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes豉nia, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

 10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

 11. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa lub na odleg這嗆 nie przys逝guje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li Sprzedawca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod Konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odst徙ienia od umowy;
  2) w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji Konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w której Konsument wyra幡ie 膨da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je瞠li Sprzedawca 鈍iadczy dodatkowo inne us逝gi ni te, których wykonania Konsument 膨da, lub dostarcza rzeczy inne ni cz窷ci zamienne niezb璠ne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst徙ienia od umowy przys逝guje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us逝g lub rzeczy.

VII. REKLAMACJA TOWARU

 1. ​​Sprzedawca jest obowi您any dostarczy Klientowi Towar bez wad. Je瞠li sprzedany Towar ma wad fizyczn lub prawn, to podstawa oraz zakres odpowiedzialno軼i Sprzedawcy wzgl璠em Klienta wyznaczony jest obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczególno軼i przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrze瞠niami wynikaj帷ymi z niniejszego Regulaminu wskazanymi w pkt 3 poni瞠j.
   
 2. W przypadku wyst徙ienia wady Towaru Klient b璠帷y Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz帷e r瘯ojmi okre郵one w kodeksie cywilnym.Je瞠li Klientem jest Przedsi瑿iorca (Klient nieb璠帷y Konsumentem). Strony Umowy sprzeda篡 wy陰czaj odpowiedzialno嗆 Sprzedawcy z tytu逝 r瘯ojmi za wady Towarów, co niniejszym Przedsi瑿iorca (Klient nieb璠帷y Konsumentem) akceptuje.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodno軼i Towaru sprzedanego z Umow Sprzeda篡. Towar sprzedany jest niezgodny z Umow Sprzeda篡, je瞠li m.in.:
  a) nie ma w豉軼iwo軼i, które Towar tego rodzaju powinien mie ze wzgl璠u na cel w Umowie sprzeda篡 oznaczony albo wynikaj帷y z okoliczno軼i lub przeznaczenia,
  b) zosta Kupuj帷emu wydany w stanie niezupe軟ym.

 4. Reklamacja mo瞠 by z這穎na przez Konsumenta pisemnie na adres: Contractors Wojciech Borowy Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki, z dopiskiem „Reklamacja”.

 5. Reklamacja powinna okre郵a co najmniej dane Klienta, adres, sposób kontaktu, numer Zamówienia, opis stwierdzonej niezgodno軼i Towaru z Umow.

 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacj w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielaj帷 odpowiedzi na pi鄉ie lub drog elektroniczn.

 7. W przypadku reklamacji z這穎nej przez Konsumenta, je郵i Towar jest wadliwy - Konsumentowi przys逝guj roszczenie o:
  a) usuni璚ie wady lub
  b) wymian Towaru na wolny od wad,
  c) obni瞠niu ceny z powodu wady Towaru.

 8. W razie wadliwo軼i Towaru Kupuj帷emu b璠帷emu Konsumentem przys逝guje równie prawo do odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡. Prawo to jednak nie przys逝guje, je瞠li wada jest nieistotna.

 9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 i 6 powy瞠j Konsument mo瞠 wykona w terminach wskazanych w Kodeksie cywilnym. Po up造wie tych terminów uprawnienia wygasaj.

 10. Z zastrze瞠niem bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialno嗆 Sklepu za szkody wyrz康zone Klientom nieb璠帷ym Konsumentami ogranicza si do kwoty, jak taki Klient zap豉ci Sklepu za nabycie Towaru.

VIII. POZAS.OWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE DOTYCZ。E KONSUMENTÓW

 1. Konsument mo瞠 skorzysta z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze.
 2. Szczegó這we informacje dotycz帷e mo磧iwo軼i skorzystania przez Klienta b璠帷ego Konsumentem z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dost瘼u do tych procedur dost瘼ne s na stronie internetowej Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

IX SIx WY特ZA​

 1. 畝dna ze stron nie mo瞠 ponosi odpowiedzialno軼i za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowi您a, je郵i takie niewykonanie zobowi您ania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostaj帷ym poza jego kontrol lub incydentem si造 wy窺zej, w tym mi璠zy innymi epidemi, powodzi, po瘸rem, burz, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem cz窷ciowym lub ca趾owitym, lub blokad. Strona, dotkni皻a takimi zdarzeniami, musi niezw這cznie powiadomi drug stron, nie pó幡iej ni 5 dni roboczych po wyst徙ieniu wspomnianego zdarzenia.

 2. Strony zgadzaj si, 瞠 wspólnie b璠 d捫y, aby jak najlepiej wype軟i zobowi您anie podczas utrzymywania si takich zdarze.

 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w 瘸den sposób uprawnie konsumenckich. 

X. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNO列I.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Contractors Wojciech Borowy z siedzib w Bia販e, Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki, NIP 552-143-96-81, REGON 121126279, wpisanym do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej).

 2. W sprawach zwi您anych z ochron danych osobowych, Klient mo瞠 skontaktowa si pisz帷 na adres: biuro@contractprs.pl.

 3. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane b璠 w celu prawid這wej realizacji Umowy Sprzeda篡 Towarów, jak te ich wysy趾i. Niepodanie danych osobowych niezb璠nych do zawarcia umowy skutkuje odmow zawarcia tej瞠 umowy.

 4. W zwi您ku z realizacj Umowy Sprzeda篡 dane osobowe b璠 ujawniane zewn皻rznym podmiotom, w tym w szczególno軼i dostawcom odpowiedzialnym za obs逝g systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy p豉tno軼i, podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi ksi璕owe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w zwi您ku z realizacj Zamówienia).

 5. Dane osobowe b璠 przechowywane do 5 lat od momentu zrealizowania Umowy Sprzeda篡.

 1. Ka盥y Klient Sklepu ma prawo 膨da dost瘼u do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usuni璚ia, a tak瞠 prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zwi您ku z przetwarzaniem przez Sprzedawc danych osobowych, Klientowi przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.

XI. S. Wx列IWY

Wszelkie spory powsta貫 pomi璠zy Sprzedawc a Klientem nieb璠帷ym Konsumentem zostaj poddane s康owi w豉軼iwemu ze wzgl璠u na siedzib Sprzedawcy.

XII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega na swoj rzecz prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu nie b璠 w 瘸den sposób narusza praw nabytych Klientów przed dniem wej軼ia w 篡cie zmian Regulaminu, w szczególno軼i nie b璠 mia造 wp造wu na ju sk豉dne lub z這穎ne Zamówienia oraz na zawarte Umowy sprzeda篡.

XII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa polskiego, a w szczególno軼i ustawy Kodeks cywilny, ustawy i prawach konsumentów, ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn.
 2. Regulamin obowi您uje od dnia 23.08.2021 r. i stosuje si do Zamówie z這穎nych od tego dnia.

 

Za陰cznik do Regulaminu;


1) O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy
 


Poprzednie wersje regulaminu;

Wersja nr 1

Płyty betonowe, donice betonowe, beton na ścianę, beton architektoniczny, producent płyt betonowych

Donice betonowe, płyty betonowe, donice betonowe - producent

Beton architektoniczny Contractors znany tak瞠 jako GRC (GFRC), fiberbeton, fibrobeton, p造ty fibro-betonowe, beton zbrojony w堯knem szklanym. W sk豉d betonu wchodzi piasek, kruszywo, cement, woda i odpowiednio dobrane 鈔odki chemiczne. Opracowana i 軼i郵e kontrolowana technologia daje trwa這軼i, niepowtarzalny naturalny efekt, faktur oraz gwarancj najwy窺zej jako軼i produktu. P造ty z betonu przeznaczone s do stosowania jako ok豉dzina powierzchni pionowych, 軼ian wewn皻rznych, fasad zewn皻rznych oraz jako inne elementy wyko鎍zeniowe: obudowy kominka, schod闚, ogrodze. Opracowana technologia pozawala na stosowanie ich r闚nie w miejscach wilgotnych, np. 豉zienkach i na zewn徠rz. Zaprojektowanych zosta這 kilka sposob闚 monta簑. W naszej ofercie znajdują się płyty betonowe, płyty betonowe na ścianę oraz donice betonowe. Nasze płyty betonowe oraz donice betonowe to produkty najwyższej jakości - uzyskanej dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji donic i płyt betonowych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego z płytami i donicami z betonu:

PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ    PŁYTY BETONOWE DO WEWNĄTRZ    PŁYTY BETONOWE NA ELEWACJE    CHEMIA I ELEMENTY MONTAŻOWE
DONICE BETONOWE    DUŻE DONICE BETONOWE    DONICZKI Z BETONU   
CONTRACTORS Borowy Wojciech
Bialka 202, 34-220 Mak闚 Podhalanski
NIP: 552-143-96-81, REGON 121126279


SKLEP ONLINE

p造ty betonowe, donice betonowe, producent p造t betonowych, producent donic betonowych

DONICE BETONOWE, PΧTY BETONOWE

Jako producent p造t betonowych oraz donic betonowych naszymi gównymi produktami s:

P造ty betonowe

Donice betonowe

Nasze produkty mo積a zamówi wysy豉j帷 emaila biuro@contractors.pl lub w naszym sklepie internetowym:

donice betonowe, doniczki betonowe, p造ty betonowe.

produkcja p造t oraz donic z betonu  / p造ty betonowe, donice betonowe

ECHO INVESTMEN ORLEN mercure pepsi skanska stacon strabag xsolve indigo silverton rutkowski